Salgs- & leveringsbetingelser

§1 Anvendelsesområde Stk.
1. Nedenstående betingelser finder anvendelse ved salg, levering og montering af en vare i Danmark, Grønland og Færøerne i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. 

§2
 Tilbud
Stk. 1. I mangel af anden angivelse er tilbud gyldige i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret

 

§3 Angivelser og Teknisk Dokumentation
Stk. 1. Alle angivelser og oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter, priser samt tekniske og andre data i sælgers markedsføringsmateriale, herunder i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister m.v., er vejledende
Stk. 2. Al teknisk dokumentation som overlades køber, forbliver sælgers ejendom.
Stk. 3 Teknisk dokumentation må ikke uden samtykke fra sælger anvendes til andet end det, der var formålet med overdragelsen og må ikke uden sælgers skriftlige samtykke kopieres, reproduceres, overgives til eller bringes til tredjemands kundskab.

 

§4 Transport 
Ved synlige skader på emballage eller gods skal der straks og skriftligt reklameres over for transportøren ved påtegning af fragtbrevet om skadens omfang. Ved ikke umiddelbart synbare skader på varer skal den skriftlige reklamation være sælger i hænde senest 3 døgn fra leveringen har fundet sted.

 

§5 Levering

Få leveret til adresse:

Stk. 1. Alle ordre modtaget inden kl. 13 sendes samme dag og den forventede leveringstid vil være 1-2 hverdage. Dette gælder alle produkter i kategorien ’tilbehør og isenkram’ og ’kemi og vandbehandling’. Gælder ikke for andre kategorier

Stk. 2. Produkterne i andre kategorier har en forventet leveringstid på 7 til 14 hverdage

Stk. 3. I tilfælde af leveringstiden ikke kan overholdes, vil kundeservice kontakte bestilleren direkte på telefon eller e-mail efter ordren er modtaget. I sådanne tilfælde vil bestilleren blive informeret om leveringstiden og vil have mulighed for at annullere ordren.

Stk. 4. Leveringsprisen (95 kr. ekskl. moms) og muligheden for at opnå gratis levering, gælder kun i Danmark. Ved levering til Grønland og Færøerne kan leveringsprisen variere. I dette tilfælde vil vi kontakte bestilleren direkte og oplyse om den nye leveringspris og tid. 

 

Afhentning på lageret:

Stk. 1. Ordre modtaget med denne leveringsform kan afhentes to timer efter modtaget bekræftelse. Gælder kun inden for vores åbningstider og kun produkter i kategorien ’tilbehør og isenkram’ og ’kemi og vandbehandling’. 

Stk. 2. Produkterne i andre kategorier har en forventet leveringstid på 7 til 14 hverdage. Medmindre andet aftales.

Stk. 3. I tilfælde af leveringstiden ikke kan overholdes, vil kundeservice kontakte bestilleren direkte på telefon eller e-mail efter ordren er modtaget. I sådanne tilfælde vil bestilleren blive informeret om leveringstiden og vil have mulighed for at annullere ordren.

 

§6 Fakturering og betaling

Stk. 1. Betalingen skal ske enten via faktura, som køberen modtager på e-mail, eller ved straks betaling på hjemmesiden via betalingskort.

Stk. 2. Vi accepterer kun betaling i danske kroner (DKK).

Stk. 3. Betaling via betalingskort kan ske ved brugen af Dankort, MasterCard eller Visa kort.

Stk. 4. Alle betalinger via betalingskort er uden ekstra gebyr.

Stk. 5. Pengene vil blive debiteret fra betalingskortet når ordren afsendes.

Stk. 6. Ved betaling via faktura vil betalingsbetingelserne være angivet på den enkelte faktura.

Stk. 7. Betaler køber ikke rettidigt, er sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen og indtil betaling sker med renter som efter renteloven, hvilket p.t. svarer til den af nationalbanken per senest 1. juli eller 1. januar fastsatte udlånsrente plus 7 %. Manglende rettidig betaling udløser et straks gebyr på 350,00 kr.

Stk. 8. På varer købt i webshop, er der 14 dg. fortrydelsesret. Betingelse for at anvende fortrydelsesretten er at varen returneres i original emballage og i samme stand som leveret. Varen skal returneres på samme måde som modtaget eller anden forsvarlig vis.

Stk. 9. I dette tilfælde vil pengene blive tilbageført via samme metode som køberen har brugt, til at betale for ordren.

OBS. Fragtomkostninger begge veje refunderes ikke.

 

§7 Ejendomsforbehold

Stk. 1 Salgsgenstanden incl. alt tilhørende forbliver sælgers ejendom indtil købesummen er fuldt ud betalt. Betaling ved check, veksel, gældsbevis eller ved elektroniske foranstaltninger af nogen art, anses ikke som betaling, førend beløbet er indgået på den af sælger anviste konto uden mulighed for tilbageførsel.


§8 Forsinkelse
Stk. 1. Med mindre andet er skriftligt aftalt, er et opgivet idriftsætningstidspunkt fastsat efter bedste skøn.
Stk. 2. Er sælger af den opfattelse, at det aftalte leverings- eller idriftsætningstidspunkt ikke kan overholdes, skal han dog give køber meddelelse herom og besked om nyt forventet tidspunkt.
Stk. 3. Sælger påtager sig intet ansvar for købers direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne, såfremt forsinkelsen må anses for væsentlig er køber dog berettiget til at annullere ordren.

§9 Garanti bestemmelser

Sælger giver 1 års reklamationsret på varer og leverancer, såfremt det kan dokumenteres, at det leverede er monteret og anvendt i overensstemmelse med sælger eller producentens forskrifter. Garantiperioden er gældende fra leveringsdatoen vedrørende styksalg eller gældende fra overdragelsesdagen ved leverancer monteret og installeret af sælger, eller en af sælger anvist underleverandør. Såfremt anlægget ibrugtages helt eller delvist af kunden forud for overdragelsesdagen er garantiperioden gældende fra denne dato.

For salg af reservedele eller tilbehør gælder et års garanti, såfremt det kan dokumenteres at det leverede er monteret og anvendt i overensstemmelse med sælger eller producentens forskrifter og at vedligeholdelse eller reparation er udført af sælger eller en af sælger anvist virksomhed.

For leverancer leveret, installeret og monteret af sælger samt styksalg og salg af reservedele gælder garantien ikke: Pærer, Iysstofrør, tætningslister, filtre, pakninger, relæer, sikringer, glas, og øvrige sliddele, reparations arbejde uden for normal arbejdstid, samt alle offentlige afgifter forbundet med udførelsen af garanti arbejder eller reparationer. 

For Grønland, Færøerne og Island gives udelukkende komponentgaranti i et år med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

Såfremt kunden eksporterer det købte produkt eller varer til andet land bortfalder alle forpligtigelser vedrørende garanti og udbedring af fejl og mangler med mindre anden skriftlig aftale er indgået mellem sælger og køber forud for leverancen.

§10 Produktansvar
Stk. 1. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Sælger kan ikke pålægges at erstatte sekundære varetab, samt indirekte tab forårsaget af mangler ved salgsgenstanden. Ved indirekte tab forstås bl.a. driftstab, tabt avance, eller tab forårsaget af udsivning af kølemiddel, herunder er sælger ikke forpligtet til at foretage genopfyldning af drivmiddel.

Denne klausul finder anvendelse såvel i tilfælde af hændelige skader som i tilfælde af skader som skyldes simpel uagtsomhed hos sælgeren.
Stk. 2. Køber skal holde sælger skadesløs såfremt sælger pålægges ansvar over for tredjemand for skade eller tab, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er i den forbindelse forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler et evt. erstatningskrav mod sælger.
Stk. 3. Såfremt tredjemand måtte rejse krav om erstatning for produktskade, er parterne forpligtet til gensidigt at underrette hinanden og anmelde kravet over for deres forsikringsselskaber.
Stk. 4. Køber er pligtig til at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber, i det omfang dette ikke med føje kan forudsættes bekendt og i øvrigt forsyne emballager, vejledninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. Køber er endvidere pligtig, så vidt muligt, at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled.
OBS: Vær opmærksom på, at der er risiko for antændelse, hvis der ophobes fedtrester i ovnkammeret.

Hold derfor ovnen ren.

§11 Ansvarsfrihed - force majeure

Stk. 1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom, men ikke begrænset til, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, offentlige pålæg, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, uregelmæssigheder i forsyningen af strøm, vand, og andre forsyningskilder, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Stk. 2. Den part, som vil påberåbe sig ansvarsfrihed eller force majeure skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele den anden part om begivenhedens opståen og ophør.
Stk. 3. Enhver af parterne er berettiget til skriftligt at meddele den anden part, at aftalen hæves, når dens opfyldelse bliver umuliggjort på grund af de i stk. 1 nævnte omstændigheder.

§12 Købers forsikringspligt
Stk. 1. Fra det tidspunkt, da risikoen overgår fra sælger til køber, er køber forpligtet til at tegne en fuldt
Dækkende forsikring (Allrisk) på maskiner/maskindele og samtlige montageomkostninger. Forsikringen skal forblive i kraft, indtil endelig betaling til sælger har fundet sted.
Stk. 2. Indtil betaling er sket, har sælger til enhver tid ret til at forlange dokumentation for at stk. 1 er opfyldt.

§13 Tilladelser

Stk. 1. Køber har ansvaret for, at de for leverancens gennemførelse fornødne tilladelser tilvejebringes og afholder

udgifterne hertil.

 

§14 Særligt om montage
Stk. 1. Er montering omfattet af købsaftalen, gælder betingelserne i denne § 13.
Stk. 2. Køber må drage omsorg for, at montagen kan påbegyndes til det aftalte tidspunkt, og at købers eget og andre Ieverandørers arbejde er tilrettelagt på en sådan måde, at sælgers montage kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen. Køber skal drage omsorg for, at der er ryddeligt, således at montagen kan påbegyndes uden forsinkelse.
Stk. 3. Såfremt montagearbejdet nødvendiggør ændringer eller reparationer af købers bestående bygninger, inventar eller øvrige anlæg, påhviler det køber at sørge for dette og at afholde udgifterne dertil
Stk. 4. Køber skal meddele sælger om arbejde nævnt i stk. 2-3 får indflydelse på gennemførelsen af leverancen, herunder om Idriftsætningstidspunktet forrykkes. Er det tilfældet, rykkes sælgers leveringsforpligtelse tilsvarende. Sælgers omkostninger i forbindelse med forsinkelser, der skyldes købers forhold eller købers andre Ieverandører skal dækkes af køber.
Stk. 5. Eventuelle arbejder, som følge af, at køber ikke ønsker anlægget igangsat umiddelbart efter montering, vil blive betragtet som ekstraarbejde.
Stk. 6. Forsinkelser og ekstraarbejde vil blive afregnet separat i henhold til dagspriser.

§15 Lovvalg og værneting

Stk. 1. Tvistigheder i anledning af købsaftalen skal afgøres efter dansk ret, og ved dansk domstol.